หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ

การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประจำเขตพื้นที่การศึกษาทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยสรุปคือทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่การให้ความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการทางวินัย การสนับสนุนพัฒนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายด้านการศึกษา และด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้เข้าร่วมประชุม เป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดจัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ภาคใต้ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 17-19 กันยายน 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25-27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุดรธานี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) บรรยายธรรมในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหาร" การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลจาก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดย "ติวสอบดอทคอม" www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ