หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการอย่างไร

สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคย วันนี้ก็คงจะเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เพื่อนครูและผู้บริหารควรรับรู้ รับทราบ โดยจะขอย้ำเตือนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และเมื่อมีกรณีดังกล่าวผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งก่อนอื่นขอเรียนว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะมีหน้าที่สอน ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชานอกจากจะมีหน้าที่บริหารสถานศึกษาแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะต้องมีหน้าที่สำคัญอีก 3 ประการ กล่าวคือ (1) มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้คนอยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย เช่น กระทำการโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย (2) ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย เช่น ให้กระทำโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย ในวิสัยที่จะดำเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ และ (3) ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาว่า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาชอบที่จะต้องรีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ อาจทำโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที โดยปกติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัย ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กล่าวคือ (1) กรณีวินัยไม่ร้ายแรงเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายกำหนด (2) กรณีวินัยอย่างร้ายแรงเป็นอำนาจของ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53, ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ, รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี และประการสำคัญองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนต้องเป็นไปตามข้อ 3 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 สรุปคือ 1) ประธานกรรมการสอบสวนต้องดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา 2) เป็นข้าราชการอย่างน้อย 3 คน 3) ในคณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัยเป็นกรรมการสอบสวนอย่างน้อย 1 คน ซึ่งเมื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง ร้ายแรงแล้ว เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่จะดำเนินการสอบสวนตามบทกฎหมายในอันที่จะพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาต่อไป แล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ