หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ.

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ ก.ค.ศ.มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า "อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ" เพื่อทำการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทำหน้าที่เช่นเดียวกับอนุกรรมการอื่น ซึ่ง ก.ค.ศ.ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. จำนวน 11 คณะ และพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ได้ลงนามในประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญทั้ง 11 คณะ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แล้ว รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.มีดังนี้
1) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
2) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
7) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
9) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
10) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญทั้ง 11 คณะดังกล่าวข้างต้น จะทำหน้าที่ในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เดินหน้าต่อไป เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศและผู้เรียนต่อไป แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็เป็นข้าของแผ่นดิน

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 


สวัสดีค่ะ สถานี ก.ค.ศ. วันนี้ดิฉันอยากเรียนว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้าราชการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งประเภทหนึ่ง เพราะสังคมคาดหวังและยกย่องว่าครูเป็นปูชนียบุคคล เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทใดก็ตาม ต้องเป็นคนดี คนเก่ง ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิด ให้สมกับคำว่า เป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความรู้รัก สามัคคี ปรองดองกัน
เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รักคะ ที่กล่าวมาข้างต้นมิใช่ดิฉันจะกล่าวโดยมิได้มีบทกฎหมายสนับสนุนนะคะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามมาตรา 82 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องรักษาวินัย มาตรา 83 ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา 84 ต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และที่สำคัญในยามนี้คือ มาตรา 88 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และวรรคสองของมาตรา 88 กำหนดว่า การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญที่ท่านทั้งหลายมีต่อสังคมและประเทศชาติของเรา โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้บริหารทั้งผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร.) และผู้บริหารการศึกษา (ผอ.สพท.) หรือตำแหน่งอื่นๆ จะต้องรักษาวินัยในตนเองโดยเคร่งครัดในอันที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประการหนึ่ง และหน้าที่อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย เช่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างขวัญและกำลังใจ ฯลฯ ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย เช่น ดูแลเอาใจใส่ ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย ดำเนินการป้องกันด้วยวิธีอื่นๆ ตามควรแก่กรณี และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทันทีกรณีที่มีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวมานี้ เพื่อปกป้องช่วยเหลือผู้ใดก็ตามหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่า ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทำผิดวินัย ส่วนเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็เช่นกันต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาความสามัคคีปรองดอง ทั้งในหมู่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนระหว่างเพื่อนข้าราชการด้วยกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติตนให้สมกับที่เป็นข้าราชการ... "ข้าของแผ่นดิน"
แล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผู้บังคับบัญชาต้องทำอย่างไรเมื่อขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้บังคับบัญชาต้องทำอย่างไรเมื่อขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

นายล้ม เป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีหนี้สินมากจนถือได้ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว ในที่สุดถูกฟ้องศาลและศาลพิพากษาให้นายล้มตกเป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 นายล้มอับอายมาก ปิดไว้เป็นความลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนไม่ทราบเรื่องเลย ต่อมาเปิดภาคเรียนใหม่วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ความจึงรู้ถึงครูในโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งแรกผู้อำนวยการโรงเรียนจะไม่ดำเนินการใดๆ อ้างว่าไม่เกี่ยวกับตน การเป็นหนี้ไม่ผิดวินัย หากแต่มีผู้รู้บอกว่าไม่ได้ ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 จำต้องสั่งให้นายล้มออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (9) แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว กล่าวคือ ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้บังคับบัญชาในฐานะ ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 จึงมีคำสั่งให้นายล้มออกจากราชการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยที่ไม่ทราบว่าศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของนายล้มไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายล้มจึงยื่นคำร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ขอให้ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งให้ตนออกจากราชการ
เรื่องทำนองนี้ ก.ค.ศ. เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องทุกข์ฟังขึ้น มีมติให้ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้นายล้มออกจากราชการ และสั่งให้กลับเข้ารับราชการต่อไป เพราะว่าขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีคำสั่งดังกล่าวนั้น นายล้มมิได้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลายนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งในขณะที่บุคคลนั้นยังล้มละลายอยู่โดยมีผลในวันสั่ง แต่จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ขณะที่มีคำสั่งนายล้มมิได้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (9) แต่อย่างใด แม้ว่าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2556 นายล้มเป็นบุคคลล้มละลายก็หาได้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่อย่างใดไม่
ดังนั้นเมื่อผู้บังคับบัญชาท่านใดมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย คงทราบแนวทางปฏิบัติกันไปพอสมควร ส่วนเพื่อนครูทั้งหลายที่เป็นหนี้ แม้ไม่ใช่เรื่องเสียหายร้ายแรงใดๆ แต่พึงระมัดระวังมิให้มีหนี้สินมากจนไม่อาจชำระหนี้ได้ รู้ใช้รู้จ่ายอย่างพอเพียงดังคำกล่าวที่ว่า "มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน" เพราะหากเกิดปัญหาทางการเงิน ท่านอาจถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งชีวิตหน้าที่การงานของท่านก็ต้องสิ้นสุดไปด้วย ท้ายที่สุดนี้ขอให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านโชคดีไม่มีหนี้นะคะ พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ  เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)


     เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

อนาจารนักเรียน...ผิดทั้งวินัยและอาญา

อนาจารนักเรียน...ผิดทั้งวินัยและอาญา

นาย ก. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ถูกนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 17 คน ร้องเรียนกล่าวหาว่าถูกนาย ก. กระทำอนาจาร และบางรายถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของผู้บังคับบัญชาพบว่า กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาของนาย ก. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และในขณะเดียวกัน นาย ก. ก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วย ในการดำเนินการทางวินัยผลการสอบสวนได้ความว่า นาย ก. กระทำอนาจารโดยการกอด จับหน้าอก และจับของสงวนของนักเรียน และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่อง กระทำอนาจารนักเรียนและกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ส่วนคดีอาญา นาย ก. ถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหากระทำอนาจาร คดีถึงที่สุดในชั้นศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่พิพากษาว่านาย ก. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285 (ฐานกระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งเป็นศิษย์ที่อยู่ในความดูแล) เป็นความผิดสองกรรม รวมจำคุก 4 ปี
บทสรุปเรื่องนี้ นอกจากนาย ก. ต้องจบชีวิตการเป็นข้าราชการแล้ว ยังต้องสูญเสียอิสรภาพรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาคดีอาญาอีกด้วย เรื่องที่นำมาบอกเล่ากันในวันนี้นับว่าให้แง่คิดได้เป็นอย่างดีสำหรับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่กำลังกระทำ เคยกระทำ หรือคิดที่จะกระทำการอนาจารหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า การกระทำของท่านนอกจากจะเป็นความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาแล้ว ยังเป็นการสร้างตราบาปให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ซึ่งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ครู" ที่สังคมยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ขอฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะ แล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ  เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)


     เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ