หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ชุดใหม่

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ชุดใหม่

สวัสดีค่ะ สถานี ก.ค.ศ.ฉบับนี้ มีเรื่องสำคัญยิ่งที่จะเรียนให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและต้องให้ความเอาใจใส่ เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.ชุดเดิมได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ไปแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ดำเนินการประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 7 (5) กำหนดให้มีกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวนสิบสองคน ประกอบด้วย 1.) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน 2.) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน 3.) ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน 4.) ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน 5.) ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 1 คน 6.) ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 1 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน
โดยให้มีการดำเนินการ ดังนี้ ประกาศการเลือกตั้งฯ วันที่ 13 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัคร วันอังคารที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 วันเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการเลือกตั้ง ภายในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกตั้งสามารถสมัครได้ ณ สถานที่ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
สำหรับการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีการจัดทำคู่มือดำเนินการเลือกตั้ง การประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติ การประกาศผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง การดำเนินการเลือกตั้ง และการรายงานผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
ดิฉันจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นผู้แทนในตำแหน่งต่างๆ ได้ไปสมัครตามวันเวลาและสถานที่ ตามที่ส่วนราชการกำหนด และขอเชิญผู้มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม อันจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนต่อไปด้วย และพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ +  การศึกษานอกระบบ (กศน.)


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ