หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ

ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ กรณีปกติ
ติวสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหาร

เตรียมสอบผู้บริหาร
เตรียมสอบผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้

สถานี ก.ค.ศ.
การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ ถือว่าเป็นผู้ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก เพราะต้องระมัดระวังตนเอง เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตลอดเวลา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เสี่ยงภัย มีปัญหาซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่ง ก.ค.ศ. มีความตระหนักถึงความเสียสละ และความยากลำบากในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นี้เป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรดังกล่าว

          ในระยะเวลาที่ผ่านมา อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พิจารณาดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในพื้นที่ดังกล่าวมากมายหลายประการที่สำคัญได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 52 ราย ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 51 ราย ประกอบด้วยครูผู้ช่วย จำนวน 33 ราย และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 17 ราย และที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย โดยอนุมัติเป็นหลักการให้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งนั้น รวมทั้งได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้บรรจุเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 1 ราย

          นอกเหนือจากการอนุมัติให้มีการบรรจุและแต่งตั้งทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ยังได้มีการกำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้เป็นการเฉพาะด้วย นอกจากจะเป็นไปเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่ได้มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ เพื่อที่บุคลากรเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ ต่อไป

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.  

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กฎ/ระเบียบ/เรื่องใหม่ จาก สพร.

ประกาศ / เรื่องใหม่ จาก สพป.และ สพม.ทั่วประเทศ